04

V současné době Řád v České republice naplňuje své heslo „LÉČIT A POMÁHAT“.

Stálá výstavaČinnost, kterou Řád vyvíjí je úměrná možnostem Řádu a odvíjí se od historických regionů, v kterých Řád i v minulosti působil. Řád zajišťuje prostřednictvím svých kněží duchovní péči na farnostech na Bruntálsku, Karlově Studánce, Sovinci, Opavsku a Bouzovsku. Setkání s VelmistremPráce řádových kněží se shoduje s potřebami věřících obyvatel daných oblastí. Jsou neustále ve styku s potřebnými a jsou připraveni poskytnout duchovní útěchu, stejně jako přátelskou radu. Dále se podílí na aktivitách v nemocnicích a domovech důchodců.

Sesterská větev Řádu soustřeďuje svou činnost na Opavsku. Především se podílí na duchovních aktivitách v Opavě a ve spolupráci s Charitou poskytuje pomoc starším lidem v podobě pečovatelské služby.

Familiáři Řádu se individuálně podílejí na veškerých aktivitách, které vyplývají z činnosti v Řádu a podporují, dle svých možností a schopností, rozvíjení římskokatolické církve v daných regionech.

Členové řáduHlavní aktivity však Řád směřuje do oblastí, v kterých má mnohaleté zkušenosti. Již výše zmíněná duchovní činnost, školské aktivity, sociální a zdravotní práce. Důkazem je Řádová varhanická škola v Opavě, která sídlí v klášteře sester v Opavě a byla nákladně zrekonstruována. současnost řáduDalší aktivitou Řádu je zprovoznění pečovatelské služby v bývalém okrese Bruntál. Tato pečovatelská služba by měla do budoucna pokrýt tento region pro potřeby nemocných a starších lidí.

Řád se i v minulosti podílel na charitativních aktivitách a potřebách daného regionu:

  • již v r.1993 na žádost Základní organizace zdravotně postižených se sídlem v Bruntále Řád daroval 1 ks kopírovacího stroje.
  • v r.1995 daroval nemocnici Šternberk obvazový materiál v hodnotě 70.000,-Kč.
  • nadaci „Pastor – Bonus“ sdružení „Anti – Drug“ se sídlem v Podlesí v letech 1994 – 1995 poskytl materiál pro jeho činnost v hodnotě 350.000,-Kč, včetně dvou starších nákladních aut.
  • na základě žádosti Ústavu sociální páče pro mentálně postiženou mládež se sídlem v Jindřichově u Krnova Řád daroval nemocniční a kuchyňské vybavení v hodnotě 200.000,-Kč.
  • Ústavu archeologické péče v Brně v r.1995 daroval Řád pracovní materiál v hodnotě 30.000,-Kč.
  • Sokolu Bouzov Řád pomohl při vybavení nově postavených prostor v Bouzově.
  • v r.1996 byla poskytnuta pomoc materiálním a obvazovým vybavením Horské službě Ovčárna.

Současnost řáduPomoc Řádu přišla i v r.1997, kdy Moravu zachvátila vlna povodní. Obci Troubky na Přerovsku Řád daroval materiální prostředky a dal k dispozici auto pro potřebu obecního úřadu. Magistrátu města Opavy Řád daroval finanční hotovost ve výši 700.000,-Kč.

Současnost řáduPro záchranu kulturních památek Řád podepsal smlouvy o spolupráci v r.1994 s městem Rýmařov (jako nájemcem hradu Sovinec), tak s regionálním muzeem v Bruntále (zámek Bruntál), v kterých se zavázal pomoci při záchraně a obnově hradu Sovinec a zámku v Bruntále. V průběhu let 1994 – 1995 Řád investoval do těchto aktivit 130.000,-Kč.

Současnost řáduAktivity, které Řád provádí na území České republiky jsou však pouhým zlomkem toho, co Řád rozvíjí v celé západní Evropě.

Současnost řáduJiž dnes je však možno říci, že Česká větev Řádu má mnoho plánů jak prohloubit a zdokonalit svou práci v České republice. Veškeré aktivity Řádu vycházejí především z potřeb lidí v daném regionu, v kterém Řád působí. V minulosti Řád plně prokázal svou činností v regionech ČR, že má možnosti a schopnosti jak nadále do budoucna naplňovat Řádové heslo „LÉČIT A POMÁHAT“.

Současnost řádusoučasnost řádusoučasnost řádu