20

18. – 20. September 20

U příležitosti oslav 825 let založení Německého řádu se konla ve vídeňském Dómu sv. Štěpána centrální investitura nových familiářů. Tato slavnost je zahrnuta do rozsáhlého rámcového programu oslav jubilejního roku 2015.

Vlastní investitura započala v pátek pontifikálními nešporami v jezuitském kostele, který leží v blízkosti univerzity, odtud také nazývaný univerzitní kostel, kde byly posvěceny familiářské insignie - kříže, růžence a pláště.
Po ukončení nešpor se přítomní účastníci přesunuli do Sky Conference Raiffeisen popřípadě do Velmistrovského domu, kde byl čas využit až do pozdních hodin k opětovným shledáním či podmětným rozhovorům.

Sobotní dopoledne patřilo návštěvám tří, pro Řád významných míst. Nejdříve byl navštíven alžbětinský klášter s uctěním relikvie (lebky) řádové patronky sv. Alžběty Durynské. Zde byl připraven hluboký duchovní program doprovázený skladbami na varhany s doprovodem flétny. Na tomto místě patří poděkovat P. Hansi-Ulrichovi Möringovi OT, který tento program skvostně připravil. Po té byl navštíven bývalý velmistrovský palác na vídeňské Ringstraße (postaven velmistrem Vilémem a projektován 1864–1868 Theophilem von Hansen). Jako poslední bod programu byla možnost prohlídky pokladnice Německého řádu na Singerstrasse.

Odpoledne už celé patřilo slavnostní investituře nových familiářů ze všech Bailiv (územních celků) Německého řádu. U příležitosti 825 let existence Německého řádu se přijetí nových familiářů konalo ve Vídni - v hlavním sídle velmistra. Vlastní investitura se odehrála v Dómu sv. Štěpána. Katedrála vídeňského arcibiskupství je nejvýznamnějším gotickým chrámem Rakouska a byla postavena mezi 14. a 16. stoletím. V Dómu sv. Štěpána vychutnal Německý řád pohostinnost "pána domu" Jeho Excelence čestného rytíře Německého řádu arcibiskupa Christopha kardinála Schönborna FamOT.
Během liturgického obřadu bylo přijato 34 nových familiářů a jeden čestný rytíř - Jeho Excelence Mons. Stefan Zurbringer FamOT, apoštolský Nuntius v Rakousku.

Svůj závěr nalezly oslavy v neděli dopoledne společnou bohoslužbou v řádovém kostele sv. Alžety na Singerstrasse.

Foto: Dr. Michael Schörnig FamOT
Text: Dr. Michael Schörnig FamOT / Lubomír Macek FamOT

Číst dál: Nový řádový oděv pro Pražské JezulátkoV podvečer slavnosti Povýšení svatého Kříže (14.9.), který je titulárním svátkem Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě /zkráceně Německého řádu/, budou věnovány, za laskavého svolení bratří karmelitánů, Pražskému Jezulátku nové šaty v podobě slavnostního oděvu čestného rytíře Německého řádu.
V tohoto oděvu bude Jezulátko oblečeno v den předání, tedy 12.9.2015.

Program slavnostni:
07:45 hod - příjezd pana Velmistra / prohlídka sošky Pražského Jezulátka v miniatuře oděvu čestného rytíře Německého řádu /
08:00 hod - mše svatá
08:30 hod - konec / otevření kostela veřejnosti / prohlídka muzea Pražského Jezulátka (muzeum se nachází přímo v kostele)

Nový oděv pro Pražské Jezulátko darují familiáři Německého řádu jako poděkování u příležitosti Jubilejního roku 2015, kdy Bohu děkujeme za 825 let trvání Řádu a 50 let od schválení statut familiářů papežem Pavlem VI.

 

Číst dál: Navštivte výstavu k 825. výročí založení Německého řáduHodláte navštívit Bouzov? Pak určitě nevynechejte v podhradí návštěvu farní budovy, kde je umístěna výstava k 825. výročí založení Německého řádu, 50. výročí založení institutu familiářů a 60. výročí úmrtí arcivévody Evžena Habsburského, velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele Hradu Bouzova.
Součástí výstavy je řada panelů zachycujících vrcholné okamžiky z řádové historie a předměty spojené s jeho působením v českých zemích. Za zmínku stojí zejména poslední dva výstavní panely, do kterých jsou promítnuty poslední výzkumy a poznatky z válečných a poválečných let s řadou zajímavých poznatků.

Výstava bude veřejnosti k dispozici až do září. Děkujeme panu Milanu Šilerovi za zapůjčení části exponátů. Součástí výstavy je i dřevěná maketa hradu Bouzova z Mohelnického betlému zapůjčená z mohelnické farnosti. Děkujeme panu Pavlu Nenovskému.

FOTOGALERIE

 

1.8.2015

Číst dál: Patrocinium kostela Nanebevzetí Panny Marie v BruntáleBruntálská farnost srdečně zve na oslavu patrocinia farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále.

Slavná mše svatá bude sloužena
v neděli 16.8.2015 v 9:00hod.

Celebruje P. Dariusz Cecerski OT.

 

 

 

31.7.2015

Číst dál: Patrocinia sv. Jana Křtitele a Marie z Magdaly   V uplynulém měsíci dvě farnosti spravované Německým řádem oslavily patrocinia svých chrámů. Dne 28.června bylo oslaveno patrocinium kostela sv. Jana Křtitele v Luké. Farnost Luká leží v děkanátu Konice v olomoucké arcidiecézi. Sparavována je P. Norbertem J.M. Hnátkem OT. Jak dokládá fotogalerie, před rokem byl kostel pod správou Německého řádu kompletně zrenovován. Odpolední program patrocinia doplnila adorace spojená s duchovním koncertem v podání profosorů Církevní řádové konzervatoře v Opavě a posvěcením restaurované sochy Krista.

   26.7.2015 pak bylo slaveno patrocinium - poutní mše svatá ve filiálním kostele sv. Máří Magdaleny na Bouzově. Bouzovská farnost je Německému řádu inkorporována již téměř 300 let. Duchovní správu zde dnes vykonává P. Metoděj R. Hofman OT.  Filiální kostel sv. Máří se nachází ca. 500 m za obcí v místě původního osídlení a podle některých zdrojů je ještě starší než vlastní Hrad Bouzov.

Fotogalerie Patrocinim Luká

Fotogalerie Patrocinim Bouzov

 

6.6.2015

Číst dál: Requiem za profesního rytíře Emmericha Erasma svobodného pána Mattencloit

"Proto dal Juda Makabejský přinést smírnou oběť za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy" (2 Mak 12,46).

"Jsme přesvědčeni, že když prosíme za všechny, kteří zesnuli před námi, tak jim to velmi prospívá..." (podle sv. Cyrila Jeruzalémského *315 + 386)

   V sobotu dne 6.června byla v Opavě v 11:00hod. v kapli Milosrdných sester Německého řádu sloužena bohoslužba - requiem za profesního rytíře Emmericha Erasma Gratiana Maria Josefa svobodného pána Mattencloit, při příležitosti jeho výročí sto padesáti let od narození a sedmdesáti let od úmrtí. Po mši svaté se přítomní a hosté, mezi nimiž byla i MUDr. Jana Balharová – koordinátorka Modlitební ligy bl. Karla na Moravě, odebrali na opavský hřibov, kde vykonali pobožnost za zemřelé.

   Profesní rytíř a komtur Řádu německých rytířů Emmerich Erasmus svobodný pán Mattencloit, syn právníka Emmericha a Eveliny Leopoldiny von Stockmanns, se narodil jako šesté dítě ze sedmi potomků a mladší ze dvou synů, 1. června 1865 v Šumbarku a zemřel 12. ledna 1945 v Opavě, kde je také na místním hřbitově pochován.
   Pocházel z rodiny, která vlastnila statek Šumbark (okr. Karviná) v Rakouském Slezsku, Dolní Zebrzydowice a Górne Zebrzydowice (Siebersdorf) (Polsko) a část Slezských Pavlovic (okres Jeseník). 

Byl plukovník v záloze, nositel rytířského řádu Železné koruny 3. třídy, důstojnického řádu Františka Josefa a rytíř Leopoldova řádu.
Emmerich Mattencloit byl druhý vychovatel bl. Karla Habsburského, posledního českého krále.

Fotogalerie...

 

29.5.2015

Číst dál: Kaple Panny Marie Bolestné na Církevním gymnáziu Německého řádu18:00 - 18:05    Úvodní slovo /Hana Pokorná/

18:05 - 18:10    Vystoupení Pěveckého kroužku /Veronika Rajtr Pavlová/

18:10 - 18:15    Stručná charakteristika Domu dětí a mládeže Německého řádu /Miroslava Kurucová/

18:15 - 18:20    Vystoupení Pěveckého kroužku /Veronika Rajtr Pavlová/

18:20 - 18:45    Vystoupení Literárně dramatického kroužku /Ilona Zámečníková/

18:45 - 18:55    Stručná charakteristika Německého řádu /Metoděj Radomír Hofman OT/

18:55 - 19:00    Vystoupení Pěveckého kroužku /Veronika Rajtr Pavlová/

19:00 - 22:00    Individuální prohlídka kaple a školy

 

25.5.2005

Číst dál: Oslava řádového jubilea na Bouzově   V sobotu 25. května se česká provincie Německého řádu připojila k celořádovým oslavám 825. výročí jeho založení. Slavnostní bohoslužbě ve farním kostele sv. Gotharda na Bouzově předsedal pan velmistr Dr. Bruno Platter, kromě řádových kněží, sester a familářů se jí zúčastnilo i mnoho dalších vážených hostů, především velmistr křižovníků Dr. Josef Šedivý, zástupci maltézských rytířů a další diecézní a řádoví kněží, starostové obcí Bouzov, Luká, Náměšť na Hané, Loučany, Měrotín, Litovel a zástupci místních institucí. Hudební doprovod zajistila opavská řádová konzervatoř.
   Pan velmistr shrnul ve svém kázání všechna jubilea, která si Německý řád v letošním roce připomíná – kromě výročí založení je to i 50 let od schválení statut familiářů papežem Pavlem VI., 150 let od založení čestných rytířů a na Bouzově je třeba tradičně připomenout i osobnost posledního velmistra – rytíře, arcivévody Evžena Habsburského. Všechna výročí jsou propojena řádovým posláním – „léčit a pomáhat" - následováním Krista a přinášením křesťanského poselství do světa. Ve svých životech se je snažili uskutečňovat řádoví zakladatelé, velmistři, kněží, sestry i familiáři. Pan velmistr poukázal na to, že Německý řád nezaložil ani žádný biskup nebo papež, ani žádný známý světec, ale "obyčejní" obchodníci, kteří ve Svaté zemi chtěli pomáhat zraněným, nemocným nebo vyčerpaným poutníkům. Odpověděli na konkrétní požadavek své doby. Na počátku řádu stál jednoduchý polní lazaret, který poskytoval pomoc a útěchu všem, kdo jí potřebovali. A po 825 letech mluví současný papež František často o tom, že celá církev by měla být takovým „polním lazaretem", stát lidem nablízku. V tomto smyslu je řádové poslání stále aktuální a moderní, zdůraznil otec velmistr.
   Po mši sv. zasadil pan velmistr, společně s bouzovským farářem a generálním radou P. Metodějem Hofmanem OT a balleimeistrem Robertem Rácem FamOT, pamětní stromek před budovou fary.
   Po pohoštění byla na faře za hojné účastni veřejnosti otevřena výstava k 825. výročí založení Řádu. Ve tři hodiny odpoledne byla panem velmistrem přestřižena páska a za doprovodu místní scholy vkročili první návštěvníci do místností, kde stojí panely zachycující bohatou historii, ale i současnost Německého řádu.
Výstava bude veřejnosti k dispozici až do konce července, v případě zájmu bude prodloužena. Děkujeme panu Milanu Šilerovi za zapůjčení části exponátů.

Jakub Jírovec OT

Fotogalerie ze slavnosti

Video ze sázení pamětního stromu

11.5.2015

Číst dál: Zahájení lázeňské sezóny v Karlově Studánce  V neděli 10. května 2015 se v Karlově Studánce konala Slavnost svěcení pramenů, kterou se zahajovala místní lázeňská sezóna.
Slavnost, které se zúčastnili, mimo dalších hostů a náhodných návštěvníků, i familiáři Německého řádu, započala v devět hodin v Kostele Panny Marie Uzdravení nemocných, který v letech 1838 – 1840 nechal postavit jako místní duchovní centrum Řád německých rytířů, tehdejší majitel a zakladatel nově vzniklé lázeňské osady.
  Mši svatou celebroval J. E. Biskup Ostravsko – Opavské diecéze Msgr. František Václav Lobkowicz a spolu s ním, jako zástupce Československé provincie bratří Německého řádu, P. ThLic. Mgr. Norbert Jan Maria Hnátek OT, farář z Luké, farnosti spravované Německým řádem.
  Po závěrečném požehnání se všichni účastníci přesunuli průvodem k lázeňským pramenům, kde proběhlo jejich slavnostní požehnání a tak byla v Karlově Studánce lázeňská sezóna pro rok 2015 oficiálně zahájena.

  Lázně Karlova Studánka byly založeny velmistrem Maxmiliánem II. Františkem (nejmladším synem Marie Terezie). Jméno však dostaly po jeho následníku velmistru Karlovi Ludvíkovi, který lázně po stavební stránce významně pozvedl. Za první republiky Řád provoz lázní významně dotoval ze zisku řádových lesů, aby zde mohli být léčeni i nemajetní pacienti. Lázně slouží svému účelu dodnes a jsou hojně navštěvovány.

Fotogalerie...

Spot ČT1 z hlavního zpravodajství dne...

 

7.5.2015

Číst dál: Život ve stínu šibenice Dne 7. května proběběhla vernisáž výstavy "Život ve stínu šibenice", kterou až do 26. června hostí Křížová chodba Nové radnice na Dominikánském náměstí v Brně. Vernisáži předcházela tryzna v blízkém kostele sv. Michala za oběti druhého a třetího odboje.
 „Mnohým z těch, kteří se podíleli na porážce nacismu a dočkali se vytouženého míru, další totalitní režim, tentokrát komunistický, připravil tragický osud. Povinností nás současníků nyní je tuto nevýslovnou křivdu odčinit," prohlásil primátor města Brna Petr Vokřál.
 Výstava se skládá z více než stovky panelů s texty a fotografiemi a vitrínami s uniformami, doklady a vyznamenáními skutečných bojovníků proti fašismu, které následný komunistický režim vyhnal do exilu, zavřel do koncentračních táborů, uranových dolů či věznic nebo popravil. Výstavu doprovází 400stránková publikace. Autorem výstavy a publikace je cfr. Jan Kratochvil FamOT.
 Záštitu nad expozicí převzali prezidenti České a Slovenské republiky, arcibiskupové pražský a bratislavský, ministr kultury, primátor města Brna a další. V prosinci by ji měl hostit Pražský hrad.

 Mezi jinými pronásledováni a zavražděni nacistickým režimem z řad Bratří a sester domu panny Marie v Jeruzalémě /Německého řádu/ byli: Pater Heribert Kluger † 1945 koncentrační tábor Dachau, Sr. Irmagardis Šmucková †koncentrační tábor Osvětim a další. Následující komunistický režim mimo jiné pronásledoval a odsoudil za vlastizradu a vyzvědačství pro udržování nedovoleného spojení s velmistrem Řádu, ukrývání řádového majetku a tím přípravu na život v ilegalitě - provinční představenou sr. Anežku Witkovou 15 let vězení, P. Jindřicha Stuchlíka 12 let vězení a další řádové členy...

 

Fotogalerie...

 

Číst dál: Jubileum 2015 - BouzovDovolujeme si Vás pozvat na slavnostní bohoslužbu
slouženou za účasti velmistra Německého řádu
Abt. Dr. Bruno Plattera OT
pořádanou u příležitosti

825. výročí založení Německého řádu
50. výročí založení institutu familiářů
60. výročí úmrtí arcivévody Evžena Habsburského, velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova

Sobota 23. května 2015
9.50   Liturgický průvod z náměstí obce
10.00 Slavnostní mše svatá v kostele sv. Gotharda na Bouzově
11.45 Zasazení pamětního stromu před farní budovou
15.00 Otevření výstavy v budově fary

Dbejte prosíme na pokyny organizační služby.

www.jubileum2015.cz