06

Číst dál: Pozvánka na přednášku o životě a díle velmistra Paula Aloise Heidra OTU příležitosti 80. výročí úmrtí velmistra Německého řádu

P. Paula Aloise Heidera OT

si Vás dovolujeme srdečně pozvat na přednášku o jeho životě a díle,
která se bude konat

25.01.2016
ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále.

17,00 - hodin zahájení v kostele
18,00 - budou bratři Německého řádu sloužit zádušní mši sv. za velmistra P. Paula Aloise Heidera O. T.

Přednáší P. Jan Larisch, autor knihy "P. Paul Alois Heider, OT : miloval církev, národ a vlast"

Na setkání se těší
P. Dariusz Cecerski O. T., provinciál

Plakát

Dne 2. ledna 2015 jsme měli možnost se v Brodku u Prostějova rozloučit se vzácnou osobností veřejného života přesahující regionální a dá se říci i státní hranice. V místním farním kostele byla obětována zádušní mše svatá za Jeho Excelenci (A.D.) JUDr. RICHARDA MORITZE hraběte BELCREDIHO, čestného a devočního rytíře Suverénního Řádu Maltézských rytířů, nositele Masarykova řádu České republiky. Již před jednou hodinou odpolední se kostel Povýšení sv. Kříže začal pomalu plnit smutečními hosty z blízkého, ale i dalekého okolí. Dorazili zástupci rodiny, veřejného života, spřízněných šlechtických rodů a zástupci dvou rytířských řádů – Maltézského a našeho. U rakve s ostatky v krásně vánočně vyzdobeném kostele po celou bohoslužbu stála čestná stráž hasičů z místního sboru. Bohoslužbu a obřady vedl místní farář P. Mgr. Pavel Vágner. Koncelebrovali P. Metoděj Hofman OT, P. Norbert Hnátek OT s dalšími kněžími z okolí. Jáhenskou služby vykonával diakon MUDr. René Caha z Maltézského řádu. Rytířské řády měli tu čest přinést během bohoslužby obětní dary. Po obřadech byly ostatky zesnulého připraveny k převozu do Allandu u Vídně, kde bude 9. ledna v 11.00 hod. slouženo slavnostní requiem, po němž následuje uložení do země na tamním hřbitově. Zde již očekávají slavné vzkříšení rodiče pana hraběte, kteří se po nucené emigraci návratu do rodné vlasti již nedočkali.

Odpočinutí věčné dej svému služebníkovi Richardovi ó Pane, a Světlo věčné ať mu svítí, ať odpočívá ve Svatém Pokoji. Amen.

 V neděli 27.12. na svátek Svaté rodiny byla sloužena na Bouzově v kostele sv. Gotharda mše svatá za arcivévodu Evžena Habsburského 58. velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a zakladatele moderní památkové péče.
Mše svatá zahájená liturgickým průvodem v 10:45 hod. byla pořádána familiáři Německého řádu ve spolupráci s Českou provincií Německého řádu. Mezi čestné hosty patřili zástupci Společnosti přátel hradu Bouzova, ředitel Domu dětí a mládeže Německého řádu p. Prudil, p. Mikulášová z Maltézské pomoci/Maltézského řádu a další.
Ve své homilii se P. Metoděj Hofman OT zaměřil právě na svátek Svaté rodiny a jeho význam pro dnešní mladé rodiny. Dotknul se i rodinného zázemí velmistra Evžena. Z této malé zajímavé exkurze do historie vyplynulo několik rad jak i dnes vychovávat naše děti, aby byly duchovně zdravé a pro celkovou společnost přínosné.
Na závěr bohoslužby si familiáři tradičně připravili pro účastníky mše svaté před kostelem teplý čaj a perníčky s emblémem E.H. (Evžen Habsburský) doplněné ještě slezskými koláčky.
Pro hudební doprovod, kterého se letos zhostil místní chrámový sbor, a čestné hosty, pak familiáři pripravili pravý segedínský guláš podávaný ve společenských prostorách farní budovy.

Bohoslužba byla historicky poprvé přenášena také on-line přes internet. Záznam můžete shlédnout na tomto odkazu:

Za fotografie děkujeme Pavlu Nenkovskému.

FOTOGALERIE

Číst dál: Vánoční a novoroční přání

Vážení přátelé a příznivci,

děkujeme za vaši podporu a blízkost a vyprošujeme vám na přímluvu našich řádových patronů vždy blahoslavené Panny Marie, svaté Alžběty, svatého Jiří a svaté Doroty požehnané a milostiplné svátky vánoční a do nadcházejícího roku horu Božího požehnání a kopec Božích milostí :-)

Ze srdce přejí a u našeho Pána a Mistra vyprošují
bratři, sestry a familiáři Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě
(Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Teutonicorum in Jerusalem)


 

Číst dál: Pozvánka na mši sv. za velmistra Evžena, obnovitele Hradu Bouzova

 

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na slavnostní bohoslužbu slouženou u příležitosti

61. výročí úmrtí

arcivévody Evžena Habsburského,

velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova.

Kostel sv. Gotharda, Bouzov

neděle 27.12.2015, 10:45hod.

Liturgii doprovodí:

Místní chrámový sbor pod vedením Barbory Putíkové.


 

28.11.2015

Velký dík patří zejména Seniorklubu, Papežským misijním dílům ČR a několika farníkům, kteří uspořádali v sobotu 28.11. Misijní jarmark ® v bouzovské farnosti inkorporované Německému rádu. Do společného díla se "svou trochou do mlýna" zapojili i Familiáři Německého řádu. Získány tak byly prostředky v celkové výši 7.950,-Kč, což např. v přepočtu znamená, že bude zachráněn na jeden rok na misiích z největší bídy život 40-ti dětem. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!! Více v článku...

 

Německý řád má nového čestného rytíře. Ve Vídni byl v těchto dnech přijat mezi čestné rytíře historik Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Udo Arnold. Gratulujeme a přejeme mnoho Božího požehnání do další činnosti.

 

Foto: Dr. Michael Schörnig FamOT

Prof. Udo Arnold FamOT
   narozen 6. září 1940 v Litoměřicích. Německý historik a vysokoškolský profesor na odpočinku. Od roku 1978 do roku 2005 vyučoval středověké a novodobé dějiny a didaktiku dějin na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität v Bonnu. Je uznávaný odborník na historii Řádu německých rytířů. V roce 1967 po své promoci vedl dva roky Centrální archiv Německého řádu ve Vídni a tak svůj výzkum a vědeckou činnost spojil od samého začátku s Německým řádem.

   V roce 1985 byl jedním z iniciátorů založení "Mezinárodní historické komise pro výzkum Německého řádu" a stal se jejím prezidentem.

Prof. Arnold usiloval o ideologie zbavené zkoumání řádových dějin na dnešních polských územích. Přes jeho profesorskou činnost na univerzitě stihl prof. Arnold publikovat celou řadu článků, publikací, vědeckých studií, výstavních katalogů, kongresových prezentací a především nemalou řadu knih. Za své zásluhy pro německo-polské vztahy, mu byl udělen v roce 2008 Rytířský kříž Řádu za zásluhy Polské republiky.

   Jak se vyjádřil velmistr Německého řádu Dr. Bruno Platter již na sympoziu "Tannenberg 1410": "Prof. Udo Arnold vykonal nejen neuvěřitelně intenzivní práci na zkoumání historie Řádu německých rytířů, ale výjimečné je také jeho úsilí o napravení zraněných vztahů v Evropě. Doufám, že spolupráce Prof. Arnolda s Německým řádem, která přetrvává již více než 40 let, bude trvat i nadále a přinášet další ovoce .. "

Ocenění a řády:
Velký záslužný kříž Německého řádu (1975)
Záslužná medaile Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni (1991)
Důstojnický kříž Leopoldova řádu (Belgie 1994)
Rytířský kříž Řádu za zásluhy Polské republiky (2008)
Záslužný řád Spolkové Republiky Německo (2010)

Čestné doktoráty:
Státní univerzita Saratov (Rusko 1999)
Univerzita Varmijsko-mazurská v Olštýně (Polsko 2012)

 

19.11.2015

Číst dál: ŘÁDOVÝ DEN V OPAVĚ 2015  V úterý na svátek svaté Alžběty dne 17. listopadu L.P.2015 oslavil Řád bratří a sester Německého domu Panny Marie v Jeruzalémě /Řád německých rytířů, Německý řád/ svůj Řádový den.
Svatá Alžběta je první patronkou Německého řádu a tak se na tento den do Opavy, která byla již tradičně pro tuto slavnost zvolena, sjeli členové všech tří řádových větví. Bratři, sestry a familiáři se o půl jedenácté sešli v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě ke slavnostní bohoslužbě, kterou celebroval velmistr a generální opat Německého řádu Dr. Bruno Platter OT. Koncelebrovali prior P. Dariusz Cecerski OT a generální rada P. Metoděj Hofman OT.

  Po slavnostní mši svaté se členové řádu odebrali do prostor Církevní konzervatoře Německého řádu v Bethowenově ulici ke společnému obědu. Po příjemně strávených společných chvílích v kruhu řádové rodiny následovala ve 14:30 veřejná pobožnost na místním městském hřbitově vedená P. Norbertem Hnátkem OT za řádové bratry a sestry, kteří nás předešli na věčnost.

Slavnostní den ukončily nešpory v kapli Povýšení svatého Kříže sester Německého řádu (Matiční ulice)....

Číst dál: P. Paul Alois Heider, OT - život a dílo"...můžeme klidně říci, Pater Paul Heider zemřel v pověsti svatosti..."

   Velmi pěkný pořad o našem méně známém velmistru P. Paulu Aloisi Heiderovi OT z vln Radio Proglas

POSLECHNOUT ONLINE.

   O životě a díle katolického kněze P. Paula Aloise Heidera, velmistra Německého řádu, hovoří redaktor Antonín Žolnerčík s historikem Mons. Dr. Janem Larischem.
Jméno P. Heidera je velmi těsně spjato se snahou o obnovení a prohloubení náboženského života na konci 19. a především v 1. polovině 20. století na severní Moravě a ve Slezsku. Žil pro jemu svěřené farnosti i obce, angažoval se v katolickém spolkovém hnutí, vybudoval katolický tisk, věnoval se sociálně-charitativním úkolům, pečoval o budoucí kněžský dorost – postavil chlapecký seminář v Bruntále, zviditelňoval úctu k minulosti stavbou kostela svaté Hedviky v Opavě.

Přejeme příjemný poslech.

 

Číst dál: ŘÁDOVÝ DEN 2015Srdečné pozvání pro všechny přátele, příznivce, či jen ty, kteří se jednoduše chtějí potkat se současným Německým řádem.

Přijďte s námi oslavit první patronku Německého řádu (Řádu německých rytířů) svatou Alžbětu do konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.

ŘÁDOVÝ DEN 17.11.2015

10.30 – Pontifikální mše svatá v Konkatedrále a proboštském chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.
Hlavním celebrantem bude
Jeho Excelence Mons. ThDr. Bruno Platter OT,
velmistr a generální opat Německého řádu

14.30 – Návštěva a modlitba u hrobů našich zemřelých sester a bratří Německého řádu na Městském hřbitově v Opavě

16.30 – Slavnostní nešpory ze Slavnosti svaté Alžběty v kapli Povýšení sv. Kříže sester Řádu

Na setkání se těší
bratři, sestry a familiáři Německého řádu


PLAKÁT

 

6.10.2015

Číst dál: Nadační fond arcivévody Evžena HabsburskéhoV minulém týdnu na svém pravidelném zasedání schválila správní rada Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského (jedno z děl familiářů Německého řádu) řádná prospěchová a mimořádná sociální stipendia na první pololetí tohoto školního roku pro studenty Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci v celkové výši přes 55 tis. Kč. Přejeme mnoho studijních úspěchů!