07

V sobotu 26. listopadu 2016 proběhlo na náměstí obce Bouzov slavnostní rozsvícení stromečku. Při této příležitosti uspořádala Farnost Bouzov (spravovaná Německým řádem) ve spolupráci se Seniorklubem Bouzov a Familiáři Německého řádu Misijní jarmark®. Poprvé se do přípravy jarmarku zapojily i děti z místní farnosti a připravily pár drobností, šperků a pochutin, které pak byly nabízeny v rámci výše uvedené slavnosti. Výtěžek pro letošní rok činí 11.366,- Kč.

Na svátek sv. Alžběty Uherské se konal v Opavě Řádový den, při kterém se setkali členové Německého řádu. Řádový den započal veřejnou mší svatou v opavské konkatedrále. V odpoledních hodinách pokračoval pobožností za zemřelé členy Řádu na místním opavském hřbitově a následně společnou modlitbou nešpor v kapli Svatého Kříže Milosrdných Panny Marie Jeruzalémské / Sester Německého řádu.

 


Číst dál: Pozvánka na Řádový den 2016

10,30 – pontifikální mše svatá v konkatedrále - proboštském chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.
Hlavním celebrantem bude starobrněnský opat
J. M. ThDr. LUKÁŠ EVŽEN MARTINEC, OSA

14,30 – návštěva a modlitba u hrobů našich zemřelých sester a bratří Německého řádu na Městském hřbitově v Opavě

16,30 – slavnostní nešpory ze slavnosti svaté Alžběty v kapli Povýšení Svatého Kříže sester Německého řádu

NA SETKÁNÍ SE TĚŠÍ BRATŘI, SESTRY A FAMILIÁŘI NĚMECKÉHO ŘÁDU


30.10.2016

17. září 2016 tři dny po svátku Povýšení Svatého Kříže zažila česká provincie velkou slavnost. V řádové kapli Svatého Kříže v Opavě složili dva bratři fr. Miroslav Váňa a Piotr Lewinski své věčné sliby do rukou velmistra. Liturgii s panem velmistrem koncelebroval generální prokurátor u Svatého stolce P. Laurentius Meißner OT, Prior Dariusz Cecerski OT a další řádoví a diecézní kněží z Čech. Z Vídně přijel P. Bernard Deml OT, který bratra Miroslava během jeho studií na velmistrovském úřadě ve Vídni stále láskyplně oslovoval "můj krajane". Slavnosti se účastnili také řádové sestry, familiaři, členové rodin a přátelé obou nových profesů. O hudební doprovod liturgie se postaral sbor Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě.

Podle řádové tradice, ten spolubratr který jako poslední složil věčné sliby má na následujících slibech kázání. Tomuto kritériu odpovídal P. Norbert J.M. Hnátek OT a tak byl tímto slavnostním úkolem pověřen. Zhostil se ho se ctí. P. Norbert připomenul oběma spolubratřím řádové charisma a důležitost odevzdání se následování Krista. Život podle evangelia není jednoduchou cestou, vede ale k věčnosti, zdůraznil P. Norbert. Na závěr vyjádřil naději, že věčné sliby obou spolubratří budou obohacením provincie řádu a celé církve.

Po litaniích ke všem svatým slíbil bratr Miroslav a bratr Piotr chudobu, poslušnost a čistotu až do smrti. Následovala modlitba velmistra a předání náprsního kříže a bílého pláště. Po té následovalo pozdravení pokoje se všemi přítomnými spolubratry.

Na samý závěr poděkoval fr. Miroslav jménem obou nových profesů panu velmistrovi za trpělivost a vstřícnou podporu.

 Jakub Jírovec OT

Foto: Lubomír Macek & Marcin Zaborowski

24.10.2016

Číst dál: Nadační fond arcivévody Evžena Habsburského

Na svém posledním zasedání schválila správní rada Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského (jedno z děl familiářů Německého řádu) řádná prospěchová a mimořádná sociální stipendia na první pololetí školního roku 2016/2017 pro studenty Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci v celkové výši 102 000 tis. Kč.


Přejeme mnoho studijních úspěchů! 

 

 

 

 


Dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na mši svatou, při které složí své věčné sliby

Fr. Miroslav Váňa OT
Fr. Piotr Lewiński OT

V sobotu 17.9.2016, řádová kaple Sv. Kříže v Opavě (Matiční ulice, vedle Církevní konzervatoře Německého řádu) v 11.00 hod.

Číst dál: Pozvánka na věčné sliby

 


Číst dál: Pouť k Matce Boží HrabyňskéSrdečně zveme na veřejnou poutní mši svatou ke cti a chvále naší patronky a ochránkyně Matky Boží Panny Marie.

Dne: sobota 13. srpna 2016 v 10,00 hodin.
Místo: Poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie v Hrabyni (okres Opava).

Mši svatou budou sloužit profesní členové/kněží Řádu

Plakát 

Číst dál: Výroční konveniant Bailivy Čechy, Morava a Slezsko AD2016Dne 28.května 2016 se koná výroční konveniant familiářů Německého řádu Bailivy Čechy, Morava a Slezsko.

Začátek v 9:00hod.

Konveniant proběhne v prostorách velmistrovské kanceláře - vchod z ulice Lafayetova, Olomouc.

Všichni familiáři jsou srdečně zváni. Účast potvrďte písemně na vedení Bailivy.

Číst dál: Mše svatá za velmistra EvženaFamiliáři Německého řádu si Vás dovolují pozvat na mši svatou slouženou za arcivévodu Evžena Habsburského, 58. velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka, u příležitosti výročí jeho narození (*21.5.1863 +30.12.1954).

Mše svatá bude sloužena v pondělí 23.5.2016 v kostele sv. Gotharda na Bouzově, v 18:00hod.

Dne 30. ledna proběhlo v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě (Proboštský chrám) poslední rozloučení s P. Františkem Štriblem OT. Mši svatou celebroval z pověření otce biskupa Františka Lobkowicze generální vikář ostravsko-opavské diecéze Mons. Mgr. Martin David. Homilii pronesl P. Olfřich Máša FamOT, pohřební obřady vedl P. Metoděj Hofman OT, generální rada a vikář velmistra Německého řádu. Ostatky byly uloženy k dočasnému odpočinku na Městském hřbitově v Opavě, kde bude Otec František mezi svými řádovými spolubratry očekávat slavné vzkříšení.

 

Číst dál: Poslední rozloučení s P. Františkem X. Štriblem OT

Curriculum vitæ

* 27. 10. 1937 – † 24. 01. 2016

Vážení přátelé!

V neděli dne 24. ledna ukončil náš drahý spolubratr František svou pozemskou pouť a v pokročilém věku 78 let se vrátil domů ke svému nebeskému Otci. Bratři domu Panny Marie v Jeruzalémě a s nimi celý Řád ztrácí s br. Františkem velmi přívětivého a velmi ceněného kněze.

Narodil se 27.10.1937 ve Staňkově, okres Domažlice. Dne 26. června 1960 přijal kněžské svěcení v Litoměřicích.
Kněžskou službu konal v českobudějovické diecézi jako kaplan v Sušici a Klatovech, administrátor v Nýrsku, administrátor excurr. Dešenice, Děpoltice, Hamry, Zelená Lhota a Železná Ruda, arciděkan v Nepomuku, administrátor excurr. v Prádle a Vrčeni.
Děkan v Přešticích, administrátor excurr. v Kbelech a v Horšicích.
Farář ve Staších, administrátor excurr. v Nicově a Zdíkovci.
Děkan a okrskový biskupský vikář v Prachaticích, administrátor excurr. v Chrobolech a Husinci.
Arciděkan v Kašperských Horách, administrátor excurr. v Dlouhé Vsi, Hartmanicích a Rejštejně.
Po zřízení plzeňské diecéze farářem v Klenčí p. Čerchovem, administrátor excurr. v Meclově, Trhanově, Nemanicích.

V r. 2001 odešel do důchodu, nadále však působil jako rektor kaple sv. Kříže v Opavě, výpomocný duchovní při konkatedrále a duchovní správce Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské.

V r. 2003 byl přijat jako oblát Německého řádu. Dne 23.04.2005 složil časné sliby a 29.9.2007 složil sliby věčné.
V 75 letech opustil činnou službu, dále pak duchovně vypomáhal v konkatedrále v Opavě.

Requiem:
sobota 30. ledna v 11:00hod. v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.

Poroučíme br. Františka přímluvám a modlitbám členů Řádu. Kéž svou odměnu obdrží v nebi a stane se naším přímluvcem!

 

Fotogalerie:

https://goo.gl/photos/yKDYaNGrtUX2JnQ26

Videa:

Před Konkatedrálou - Proboštským chrámem:  https://youtu.be/U26Qi0Ahhqw
Smuteční průvod na hřbitově:  https://goo.gl/XA153C
Uložení do hrobu:  https://goo.gl/qs46GJ

Dokumenty:

Smuteční oznámení - Parte:  http://goo.gl/mbyAq5
Životopis:  http://goo.gl/HLjV16

Číst dál: P. Mgr. František X. Štribl OTDne 24. ledna 2016 odešel ke svému Pánu
jeho služebník

P. Mgr. František X. Štribl OT

narozen dne 27. 10. 1937 ve Staňkově
kněžské svěcení 26. 06. 1960
oblát 28. 08. 2003
časné sliby 23. 04. 2005 – věčné sliby 29. 09. 2007

s drahým zesnulým se rozloučíme
v sobotu 30. ledna v 11:00hod.
v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.

Odevzdáváme jej do modliteb a přímluv jeho řádových
spolubratrů a spolusester

v Opavě 25. 1. 2016
R.I.P

 

Parte František X. Štribl OT