05

Číst dál: Slavnost biřmování a vystavení ostatků blahoslaveného Karla I. z domu Rakouského veřejné úctěV neděli, dne 9. června o půl jedenácté hodině, se konala ve farním kostele svatého Gotharda ve farnosti Bouzov, inkorporované Německým řádem, slavnostní mše svatá, kterou celebroval metropolita moravský a arcibiskup olomoucký Msgr. Jan Graubner, jenž během ní uděloval svátost biřmování. Při této příležitosti probíhala zároveň slavnost zaměřená na osobnost posledního císaře RU monarchie a posledního českého krále blahoslaveného Karla III., který zasvětil svoji rodinu Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu; letos připadl tento svátek na pátek 7. června. Relikviář s ostatky blahoslaveného císaře Karla I., které farnost před nedávnem po ročních jednáních získala, byl po slavnostní mši svaté přenesen k jeho obrazu, umístěném na sloupu vedle hlavního oltáře, k veřejné úctě.

Ve tři hodiny odpoledne pak byla na hradě Bouzově v místnosti vedle suvenýrů slavnostně zahájena a veřejnosti zpřístupněna malá výstava o životě blahoslaveného Karla I., kterou připravil pan Milan Šiler, člen Spolku vojenské historie.

Poté, ve čtyři hodiny odpoledne, v místnosti na prvním hradním nádvoří, se konala přednáška na téma Císař a král Karel I. Rakouský, kterou pro tento účel připravil pan PhDr. Milan Novák, rytíř Řádu svatého Řehoře Velikého, nositel Pamětního kříže Karla I. Rakouského, představený Zemské modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy v ČR, organizátor Svatováclavské pouti a v neposlední řadě správce brandýského zámku.

Mimo domácích i zahraničních členů Německého řádu, se této slavnosti zúčastnili též hosté z Řádu Maltézských rytířů, dále hosté z různých institucí a spolků. Dále koordinátor aktivit zemské pobočky Modlitební ligy císaře Karla na Moravě MUDr. Jana Balharová, Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly, JUDr. Richard hrabě Belcredi a mnoho dalších hostů, což dokládá významnost celé této akce.

Fotogalerie z oslavy

http://karelhabsbursky.webnode.cz/osobnost-bl-karla-i-/

 

Číst dál: Vystavení ostatků bl. Karla I. veřejné úctěŘímskokatolická farnost Bouzov inkorporovaná Německým řádem si vás dovoluje pozvat na pontifikální mši svatou spojenou s biřmováním a vystavením ostatku bl. císaře Karla I. Celebruje metropolita moravský a arcibiskup olomoucký Msgr. Jan Graubner.

Bouzov, neděle 9.6.2013

10:30 hod - pontifikální mše svatá spojená s biřmováním a vystavením ostatku bl. císaře Karla I. Celebruje metropolita moravský a arcibiskup olomoucký Msgr. Jan Graubner. Kostel sv. Gotharda, Bouzov.

15:00 hod - otevření malé výstavy "Karel I. - poslední český král" k připomenutí osobnosti bl. Karla, autor: Milan Šiler, místo konání Hrad Bouzov.

16:00 hod - přednáška předního historika PhDr. Jiřího Raka na téma osobnosti bl. Karla I., místo konání Hrad Bouzov - Remíza.

další informace zde: http://karelhabsbursky.webnode.cz/

L. Macek


Číst dál: Setkáním familiářů, kandidátů a čekatelů, výroční setkání BailivyVe dnech 19. a 20.4 proběhne u příležitosti svátku našeho řádového patrona sv. Jiří. duchovní setkání členů, kandidátů a čekatelů institutu Familiářů Německého řádu. Setkání se uskuteční v prosotách Velmistrovské kanceláře (vchod z ulice Lafayettova, Olomouc). Na duchovní setkání bezprostředně navazuje výroční setkání Bailivy. Všichni familiáři jsou srdečně zváni.

PROGRAM:

Pátek 19.4.
20:00 nešpory
20:30 společná večeře

Sobota 20.4
8:30 mše sv. s ranními chválami
9:15 snídaně
10:15 duchovní přednáška (P. Norbert)
10:45 Řádový stát v Prusku dnes (P. Norbert)
12:00 oběd

13:00 navazuje výroční setkání Bailivy (účastní se pouze familiáři s hlasovacím právem)

Změna programu vyhrazena

L.Macek


Číst dál: Ohlédnutí za setkáním familiářů, kandidátů a čekatelů, Praha 8.-9.2.20136. února 1191 vydal papež Klement III. bulu, kterou poskytl Řádu bratří od Německého domu Panny Marie v Jeruzalémě papežskou ochranu. V roce 1197 uvedl moravský markrabě Vladislav Jindřich do Prahy ke kostelu sv. Petra na Poříčí Řád německých rytířů, který tu založil své sídlo a svůj špitál.

Tyto dvě, pro Německý řád historické události, byly důvodem, proč ve dnech 8. a 9. února bylo svoláno duchovní setkání familiářů, kandidátů a čekatelů Německého řádu právě do Prahy.

V pátek okolo sedmi hodin večer se všichni zúčastnění na určených místech ubytovali a pak, asi v půl deváté, započalo ohlášené duchovní setkání společnými večerními nešporami v Kapli svaté Anny v klášteře Řádu minoritů. Po jejich skončení následovala večeře v restauraci U Sádlů, při níž probíhala zcela neformální společenská debata.

Sobotní program pokračoval po osmé hodině vrcholem setkání, tedy ranní společnou mší svatou v kostele svatého Petra na Poříčí, kterou sloužil otec Metoděj. Následovala snídaně a pak společný přesun do kláštera Anglických panen. Zde se konala duchovní přednáška otce Metoděje, tématicky se dotýkající historie Německého řádu a z toho plynoucích vzorů a nástin cest pro dnešní svět. Po přednášce proběhla krátká diskuse. Mše svatá a následná přednáška tak poskytla přítomným témata na rozjímání a posilu pro všední život v dnešním rozbouřeném světě.

Následoval přesunu do areálu Kláštera benediktínů na Břevnově, kde se konal společný oběd, pak proběhla prohlídka zahrad a závěr setkání patřil klášternímu kostelu. V něm, po společných modlitbách, asi okolo čtyř hodin odpoledne, udělil otec Metoděj všem účastníkům setkání závěrečné požehnání.

Fotogalerie

zapsal Tomáš Both kandidát na familiáře Německého řádu, upravil L.M.


Číst dál: Ohlédnutí za pohřbem sr. Korduly Heidrové OTV pátek 1. března 2013 jsme se v Kostele Svatého Kříže v Opavě naposledy rozloučili s naší sestrou Kordulou Heidrovou OT, která ukončila svoji pozemskou pouť v pokročilém věku 96 let. Díky tomuto svému věku, byla poslední sestrou, která vstupovala do opavského konventu těsně před zrušením Řádu v roce 1939.

Takto podobně to ve svém kázání nastínil hlavní celebrant pohřební mše svaté Jeho Excelence Velmistr Německého řádu Dr. Bruno Platter. Ve stručném životopisu „šťastné sestry“ Korduly, jak se často sama nazývala, neopomenul pak mimo jiné připomenout hlavně dobu nacismu a komunismu, tedy ty části dějin Československa do roku 1989, které nejen Řád, ale celou církev u nás, systematicky likvidovaly. Během dvaceti minut jsme vyslechli celý příběh jejího života v našich dějinách. V tichosti, s respektem a úctou. A to jak k mluvenému slovu, tak především k Bohem naplněnému životu této zbožné řádové sestry.

O tom, jak byla sestra Kordula ctěným a váženým, ale přitom velmi skromným člověkem a co pro nás všechny znamenala, svědčí přítomnost nemalého počtu lidí při jejím posledním rozloučení. Kromě členů Řádu – kněží, sester a familiářů, přišli sestru Kordulu v hojném počtu doprovodit až ke společnému hrobu sester na Městském hřbitově v Opavě i další smuteční hosté z řad občanů Opavy a širokého okolí. Byli zde hosté i ze zahraničí.

Fotogalerie

Tomáš Both, kandidát na familiáře Německého řádu

Číst dál: Zemřela sr. Kordula Heidrová OT

Dne 21. února 2013 odešla ke svému Pánu jeho služebnice

Sr. Kordula (Anna) Heidrová

narozena dne
09. 12. 1916 ve Dvořisku – Opava

časné sliby 03. 08. 1939
věčné sliby 03. 08. 1942

s drahou zesnulou se rozloučíme
v pátek 1.března 2013 v11:00hod.
v kostele Sv. Kříže v Opavě

Odevzdáváme ji do modliteb a přímluv jejích řádových
spolubratrů a spolusester

v Topolčanech 21.2.2013

R.I.P

 

Číst dál: Slavnosti Naší Milé Paní Německého domu v Jeruzalémě – svátek založení Německého řádu  9.2.2013U příležitosti Slavnosti Naší Milé Paní Německého domu v Jeruzalémě proběhne duchovní setkání familiářů, kandidátů a čekatelů. Setkání se uskuteční v Praze ve dnech 8.2. - 9.2.2013. Setkání vyvrcholí v sobotu v 8:00hod. mší svatou v kostele sv. Petra na Poříčí v Praze, kde bylo jedno z prvních založení v našich zemích.

Roku 1197 ke kostelu sv. Petra na Poříčí uvedl moravský markrabě Vladislav Jindřich Řád německých rytířů, který tu založil svůj špitál a také své sídlo. Po smrti svého manžela, Přemysla Otakara I., se zde Konstancie Uherská rozhodla založit klášter cisterciaček a kvůli tomu vykoupila kostel, špitál a okolní polnosti od Řádu německých rytířů, který přesídlil k nedalekému kostelu sv. Benedikta (stával na místě dnešního obchodního domu Kotva). Nakonec ale klášter cisterciaček založila u Tišnova. Kostel i s dalšími majetky odkoupenými od německých rytířů darovala špitálu sv. Františka, který téhož roku založila její dcera Anežka. Z původního špitálního bratrstva se postupně stává nový český církevní rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou, který zde nadále zajišťuje bohoslužby.

L.M.

Číst dál: Mše sv. za velmistra Evžena arcivévodu HabsburskéhoZde naleznete malé ohlédnutí za poslední loňskou slavností - mší svatou obětovanou za velmistra Evžena - obnovitele Hradu Bouzova. Mše sv. byla zpestřena provedením České mše vánoční (Hej mistře).
Po mši svaté byl familiáři Německého řádu přitomným rozléván čaj a rozdávány perníčky s monogramem E.H. Na faře byl pak pro účinkující připraven guláš a řádové pivo.

Fotogalerie

L.M.


Číst dál: Mše sv. za velmistra Evžena arcivévodu Habsburského 30.12.2012

Římskokatolická farnost inkorporovaná Německým řádem a familiáři Německého řádu si vás dovolují pozvat na slavnou bohoslužbu slouženou za arcivévodu Evžena, 58. velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka (*21.5.1863 +30.12.1954).

 

Mše svatá bude sloužena v neděli 30.12.2012 v kostele sv. Gotharda na Bouzově, v 10:30hod. Při mši svaté zazní Rybova mše vánoční.

Plakát

L.M.

Číst dál: Setkání Bailivy - 8.1.2013

Dne 8.1.2013 v 13:00hod. se uskuteční setkání familiářů Bailivy Čechy Morava a Slezsko. Setkání proběhne v prostovách velmistrovské kanceláře - vchod z ulice Lafayetova, Olomouc (též budova Gymnázia Nemeckého řádu).

 

GPS: N 49° 35.39900', E 17° 15.01350'

Účast potvrďte na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

L.M.

 

Číst dál: Setkání Bailivi - 25.září 2012Dne 25.9.2012 v 13:00hod. se uskuteční setkání familiářů Bailivy Čechy Morava a Slezsko. Setkání proběhne v prostovách velmistrovské kanceláře - vchod z ulice Lafayetova, Olomouc (též budova Gymnázia Nemeckého řádu).

GPS: N 49° 35.39900', E 17° 15.01350'

Účast potvrďte na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

L.M.