17

26.4.2014

Ve čtvrtek 24. dubna v 18:00 hodin byla ve farním kostele svatého Gotharda na Bouzově sloužena mše svatá ke cti svatého Jiří, jednoho ze tří hlavních patronů Německého řádu.
Mši svatou sloužili otec Metoděj a otec Norbert.
Slavnostní mši svatou ukončily společné nešpory a na závěr zazněl řádový chorál Ultima in mortis hora.

Číst dál: Ohlédnutí za mší svatou ke cti patrona sv. Jiří

Číst dál: Mše svatá ke cti sv. Jiří

Řimskokatolická farnost Bouzov inkorporovaná Německým řádem a familiáři Nemeckého řádu si Vás dovolují pozvat na mši svatou, slouženou ke cti sv. Jiří, patrona Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě /Německého řádu/:

dne 24.dubna 2014, v 18:00hod,

ve farním kostele sv. Gotharda na Bouzově. Přijměte srdečné pozvání na bohoslužbu.

 

 

Viděl jsem Syna člověka a on mi řekl: "Nic se neboj! Já jsem První i Poslední, Živý. Byl jsem mrtev, a hle, jsem živ na věky věků a mám klíče od smrti a podsvětí.

(Zj 1,17c-18)

Číst dál: Velikonoce

 

23.3.2014

Číst dál: 70. narozeniny velmistra Bruno Plattera a priora P. Johannese Kellnera

Zástupci ze všech provincií bratrů, sester, familiářů a s nimi četní hosté se sjeli v neděli 23.března do Gumpoldskirchenu u Vídně, aby zde u příležitosti významného jubilea 70. narozenin velmistra Německého řádu Abt. Dr. Bruna Plattera a o den staršího rakouského priora Johannese Kellnera při mši svaté poděkovali Bohu a společně oslavili sedmdesáté životní jubileum obou oslavenců.

Pod vedením pana Ewalda Wappela, provedl chrámový sbor mši čís.2 v G-Dur od Franze Schuberta, což přispělo nejen ke slavnostnímu rázu, ale pozvedlo a rozradostnilo srdce účastníků mše svaté.

Ve svém kázání na texty 3. neděle postní, poukázal generální ekonom P. Frank Bayard na život a působení obou jubilantů v souvislosti na jejich živoucí věrnost a lásku k Řádu, ale i na odpovědnost a tíži úřadu, jež zastávají.

Gratulace se původně měly odehrát ve vnitřním dvoře řádového zámku Gumpoldskirchen, ale kvúli špatnému počasí pronesli gratulanti svoje přání po mši svaté v kostele. Zazněla velmi milá a mnohdy hluboká slova z úst předních řádových zástupců jako Doyena Deutschordensforschung, dále provinčního rady provincie bratří jižního Tyrolska, generální představená řádových sester, balleimeistří Rakouska, Německa, jižního Tyrolska a dalších...
Po velmi milých gratulacích proběhlo neméně příjemné přijetí ve slavnostně nazdobených zdech řádového zámku, kde slavnostní hosté a řádová rodina ještě dlouho do noci trávili s oslavenci příjemné chvíle.

Velmi krásná slavnost, která byla řádovým DÍKEM dvěma významným osobnostem novodobé řádové historie, za jejich obětavou práci.

Číst dál: Výroční konveniant Bailivy Čechy, Morava a Slezsko AD2014

Dne 5.dubna 2014 se koná výroční konveniant familiářů Německého řádu Bailivy Čechy, Morava a Slezsko.

začátek v 9:00hod.

Konveniant proběhne v prostovách velmistrovské kanceláře - vchod z ulice Lafayetova, Olomouc.

Všichni familiáři jsou srdečně zváni. Účast potvrďte na vedení Bailivy.

 

9.2.2014

Číst dál: Ohlédnutí za formačním setkáním familiářů a kandidátů

Dle evangelni rady "Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!" (Mk 6,31) se v sobotu dne 8. února 2014, u příležitosti Slavnosti Naší milé Paní Německého domu v Jeruzalémě - svátku založení Německého řádu, v prostorách Velmistrovské kanceláře a Gymnasia Německého řádu v Olomouci, konalo formační setkání familiářů a kandidátů Německého řádu. Účastníci zde měli možnost duchovně se posílit a nabrat sílu pro svou další službu ve společnosti pod pláštěm familiáře Německého řádu.
Příjezd všech členů byl ohlášen na osmou hodinu ráno. Na tuto dobu bylo všem připraveno malé občerstvení v podobě kávy, čaje, vody a koláčů.
Něco málo po půl deváté začal ohlášený program, a to ve školní kapli, kde se konaly společné ranní modlitby.
Program pak pokračoval ve školní knihovně, podrobnou zprávou ze Dnů familiářů, které se konaly ve Vídni. Po ní proběhla krátká diskuse.
V jedenáct hodin byla sloužena mše svatá – Slavnost Naší Milé Paní Německého domu v Jeruzalémě - slavnost založení Německého řádu.
Po jejím skončení následoval společný oběd v nedaleké restauraci.
Odpolední program započal ve čtrnáct hodin. Byl promítán film – dokument Arcivévoda a velmistr Evžen Habsburský. Podklady pro tento film byly shromažďovány v letech 1987 - 1988 a realizace filmování se uskutečnila v první půli roku 1989. Kamera, střih a režie: Ctirad Štipl, podkladová hudba: Jiří Jež, realizace filmu: Ctirad Štipl, Pavel Nenkovský a Eduard Weinlich. (Zveřejněno se souhlasem autorů).
Pak probíhala diskuze se dvěma přítomnými autory – členy Společnosti přátel hradu Bouzova, pány Ctiradem Štiplem a Pavlem Nenkovským.
Přitom se otevřelo i téma oslav 825 let založení řádu a oslav 50 let založení institutu familiářů.
Okolo půl páté odpoledne, společnou modlitbou růžence ve školní kapli a následným požehnáním, duchovní setkání familiářů a kandidátů Německého řádu skončilo.

Fotogalerie

 

V sobotu dne 8.2.2014 proběhne formační setkání Číst dál: Formační setkání kandidátů a familiářů  8.2.2014kandidátů a familiářů Německého řádu u příležitosti Slavnosti Naší milé Paní Německého domu v Jeruzalémě - sváteku založení Německého řádu.

8:00 – příjezd, občerstvení
8:30 – ranní chvály
9:00 – dopolední cyklus přednášek
11:00 – mše svatá ze slavnosti Naší Milé Paní Německého domu v Jeruzalémě - slavnost založení Německého řádu (liturgický oděv - familiáři malý ornát)
12:00 – oběd
14:00 – dokument Evžen Habsburský, posezení s autory.
16:30 – modlitba růžence
17:00 – závěr setkání, závěrečné požehnání

Setkání proběhne v prostorech Velmistrovské kanceláře, vchod z ulice Lafayetova, Olomouc.

 

Ve dnech 17. až 18. ledna 2014, se v prostorách velmistrovské kanceláře Gymnazia Německého řádu v Olomouci, konalo formační setkání familiářů, kandidátů a čekatelů Řádu bratří a sester od německého domu Panny Marie v Jeruzalémě.
Celá akce započala v pátek společnými večerními nešporami. Poté následovala večeře a po ní promítání filmů s řádovou tematikou.
Sobotní program byl zahájen společnými ranními modlitbami a pak snídaní, kterou si přítomní familiáři sami připravili. Pak již následoval stanovený program: prezentace z návštěvy největšího středověkého hradu Evropy, bývalého sídla velmistra Německého řádu a v současné době největší středověké stavby toho druhu v Evropě, hradu Malbork v Polsku. Objekt je zapsán do Seznamu světového dědictví UNESCO.
Po krátké diskusi následovala přednáška na téma: Institut familiářů – práva a povinnosti familiáře.
V jedenáct hodin se všichni familiáři, kandidáti i čekatelé zúčastnili mše svaté. Po obědě v nedaleké restauraci pak proběhla asi hodinová diskuse a po ní se konalo zasedání Bailivy. Závěrečným požehnáním bylo setkání ukončeno.

 

Na velmi tenký led se pustil pan Jiří Jurok, autor článku „Německý řád podporoval Henleina i Hitlera" uveřejněný 7. ledna tohoto roku v deníku Právo. Autor, který sám sebe označuje za českého historika, se podobných lživých tvrzení dopouští s železnou pravidelností od začátku devadesátých let. Jako člen ČSSD a místní komunální politik se tak zřejmě snaží upoutat na sebe pozornost, jelikož z historického hlediska tato jeho tvrzení neodpovídají skutečnosti, jsou silně zavádějící a působí spíše jako propaganda z poloviny minulého století. Jako „historik" totiž zcela neobjektivně prezentuje události, u kterých zamlčuje zásadní skutečnosti a v některých případech vysloveně lže.
Tvrzení o kolaboraci Německého řádu, dříve Řádu německých rytířů v době okupace Československa je v přímém protikladu s historickými fakty. V prvé řadě byl Řád Hitlerem 22.10.1938 v celé Evropě rozpuštěn a byl mu zabaven veškerý majetek. Řada členů Řádu se pak podílela na zahraničním a tuzemském odboji proti nacistické moci a tuto odbojovou činnost zaplatilo několik řádových bratrů a sester životem. Další skončili v koncentračních táborech. Je s podivem, že se zde „český historik" Jurok nepozastavil nad jistou nelogičností svého tvrzení o podpoře Henleina i Hitlera.
Dále pak označovat posledního předválečného velmistra Řádu Roberta Schäzkého za nekompromisního Němce, který neuznával státní moc a vylučoval české děti z řádových německých škol, je v rozporu se skutečností, že Řád se těsně před druhou světovou válkou významnou měrou podílel na snahách o zachování celistvosti Československé republiky a velmistr poskytl prezidentu republiky Dr. Edvardu Benešovi 15 miliónů korun na dostavbu pohraničního opevnění a souhlasil s vybudováním palebných průseků v řádových lesích.
Podobným způsobem by bylo možné argumentovat proti ostatním nařčením, která výše zmíněný článek pana „historika" Juroka obsahuje. Ať již se týkají kolaborace, či podle jeho mínění neoprávněného nárokování původního majetku Řádu. Za zmínku snad stojí jen jeho tvrzení, že řádový majetek v Československu byl již jednou zřejmě vyrovnán a zaplacen v rámci státního vyrovnání mezi Československem a Rakouskem v roce 1974. Tento nesmysl by zřejmě nenapsal, kdyby nahlédl do smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vypořádání určitých finančních a majetkoprávních otázek ze dne 19.12.1974. Tato smlouva se vztahuje pouze na fyzické osoby, které měly rakouské státní občanství ke dni 27.04.1945 a na právnické osoby, které měly sídlo na území Rakouské republiky k témuž dni. Je však třeba podotknout, že právním nástupcem Německého řádu na území ČR je Česká provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, která nikdy neměla sídlo na území Rakouské republiky.
Podobné útoky na Německý řád jsou v jistých obměnách v posledních dvaceti letech poměrně časté a přicházejí vždy v momentech, kdy se vede diskuse o církevních restitucích. Záludnost podobných nařčení tkví především v rozdmýchávání nenávistných předsudků, které zaseli komunisté v době socialismu a ukotvili v myslích mnoha obyvatel České republiky. Zástupci Německého řádu věří, že díky současnému působení v českých zemích, kde provozují školy a zdravotnická zařízení, podobné excesy postupně vymizí. Ale dokud se tak nestane, je nutné se podobným útokům důsledně bránit.

vikář velmistra Německého řádu Metoděj Hofman

Ve dnech 17.1. - 18.1. proběhne v prostorách velmistrovské kanceláře v Číst dál: Formační setkání familiářů, kandidátů a čekatelů Německého řáduOlomouci formační setkání familiářů, kandidátů a čekatelů Německého řádu. Na duchovní setkání navazuje sezení Bailivy.

PROGRAM:

Pátek 17.1.:
20:00 - nešpory
20:30 - večeře
22:00 - film s řádovou tématikou

Sobota 18.1.:
8:00 - ranní chvály
8:30 - snídaně
9:30 - dopolední cyklus přednášek
11:00 - mše svatá (liturgický oděv - familiáři malý ornát)
12:00 - oběd

14:00 - setkání bailivy

Změna programu vyhrazena.