19

Číst dál: Duchovní setkání kandidátů a familiářů Německého řádu, setkání Bailivy

Dne 23.-24.ledna 2015 proběhne duchovní setkání kandidátů a familiářů Německého řádu Bailivy Čechy, Morava a Slezsko.

začátek v pátek v 19:00hod.

Setkání proběhne v prostovách velmistrovské kanceláře - vchod z ulice Lafayetova, Olomouc.

Na setknání navazuje zasedání Bailivy. Sobota 9:30 hod. 

Všichni familiáři jsou srdečně zváni. Pro další informace se laskavě obraťte na tajemníka Bailivy.

 

Číst dál: Bruntálský betlémKaždý rok od Narození Páně do Zjevení Páně můžete v bruntálském kostele navštívit tamní betlém. Dílo Josefa Nedomlela, který na něm pracoval 27 let, kdy průběžně vyřezal 58 figurek, 13 dřevěných objektů, 7 stromů, imitaci skal a pozadí betléma. Jeho syn František dnes pokračuje v rozšiřování díla svého otce a betlém se dále rozrůstá. Značnou část zrenovoval a rozpohyboval. Dnes betlém čítá 62 figur, 59 ovcí a 17 objektů. Je hojně navštěvován, vždyť každoročně se přijde z jeho krásy potěšit přes čtyři tisíce návštěvníků...

Fotogalerie...

 

30.12.2014
Číst dál: 60 let od úmrtí velmistra EvženaDnes si připomínáme kulaté výročí od úmrtí významného muže. Před šedesáti roky zemřel arcivévoda Evžen Habsburský, velmistr Řádu německých rytířů, obnovitel hradu Bouzova, zakladatel moderní památkové péče, nositel řady čestných vědeckých hodností, protektor několika vědeckých institucí, čestný členem Akademie věd ve Vídni, čestný doktor univerzit v Innsbrucku a Záhřebu, vysoké školy zemědělské ve Vídni, etc.

V neděli 28.12. byla za jeho nesmrtelnou duši sloužena slavná mše svatá v zcela zaplněném kostele sv. Gotharda na Bouzově. Hlavním celebrantem byl Otec Metoděj R. Hofman OT, vikář velmistra. Koncelebroval P. Norbert J.M. Hnátek OT a z loštické misijní komunity sv. Vincence z Pauly P. Miroslav Obšivan CM. Letošní slavnost připadla na svátek Svaté Rodiny. Ve svém kázání P. Metoděj poukázal právě na rodinné zázemí arcivévody Evžena, které bylo vhodným podhoubím pro růst této osobnosti.
Po kázání proběhla obnova manželských slibů přitomných manželských párů. Mši svatou doprovodil sbor Chorus Marianus Tršice a Svatocecilský sbor Olomouc pod skvělou taktovkou pana Jana Gottwalda. Všechny tyto okolnosti se postaraly o neobyčejně mocný a hluboký duchovní zážitek.
Po závěrečném slavnostním požehnání již na přitomné účastníky čekal před chrámem familiáři Německého řádu připravený horký čaj a napečené perníčky s emblémem Evžena Habsburského. Okolní teplota dosahující mínus 7°C tedy neměla šanci schladit rozehřátá srdce účastníků bohoslužby :-)
Fotogalerie z oslavy

K uctění památky arcivévody a velmistra Evžena se dnes ve čtyři hodiny odpoledne rozezvučí zvon v hradní zvonici na bouzovském hradě.
R.I.P.

Arcivévoda Evžen se narodil 21. 5. 1863 na zámku v Židlochovicích na Moravě.
Roku 1887 složil ve vídeňském augustiniánském kostele řádový slib a dva dny po svých řeholních slibech, byl jmenován koadjutorem stávajícího velmistra Willhelma, což znamenalo, že po odstoupení nebo úmrtí velmistra se arcivévoda Evžen ujme této nejvyšší služby. Arcivévoda Evžen byl intronizován velmistrem Řádu německých rytířů roku 1894.
Evžen investoval nemalé prostředky do řádových statků, které sloužili jako zdroj pro financování charitních projektů (nemocnice, lázně, duchovní správa v inkorporovaných farnostech, atd...). Byla důkladně opravena bruntálská rezidence a zřízena obrazová galerie. Největším stavitelským počinem velmistra Evžena byla náročná rekonstrukce hradu Bouzova za neuvěřitelnou sumu 15,6 milionu rakouských korun, které arcivévoda Evžen vyčlenil, se souhlasem řádové kapituly, z výnosů řádových velkostatků. K rozsáhlé rekonstrukci Bouzova byl přizván mnichovský profesor architektury Georg Joseph von Hauberrisser a rekonstrukce hradu měla pozitivní dopad i na místní obyvatelstvo, které se rovněž účastnilo rozsáhlých prací. Bouzov se stal centrem znovuobjevených ideálů řádového rytířstva a velmi citlivou symbiózou dávných tradic s nastupujícím vědecko-technickým věkem.
Arcivévoda Evžen, 58.velmistr Řádu německých rytířů, zemřel 30.prosince 1954 v Meranu (sever Itálie) obklopen svými spolubratry z řádového domu v Laně. Jeho ostatky byly po slavnostním pohřebním obřadu dne 6.ledna 1955 uloženy k dočasnému odpočinku v kostele sv. Jakuba v Insbruku. Evžen odpočívá vedle svého řádového spolubratra a předchůdce ve velmistrovském úřadu, Maxmiliána III. arcivévody Rakouského (1558-1619). Velmistr Maxmilián byl prvním velmistrem z rodu Habsburského. Leží tak zde velmi příznačně vedle sebe první a poslední habsburský velmistr Řádu německých rytířů.


Životopis arcivévody Evžena: http://www.nadacearcivevodyevzena.cz/
Fotogalerie míst ze sklonku Evženova života: https://www.facebook.com/

 

Číst dál: Pozvánka na mši sv. za arcivévodu Evžena, obnovitele Hradu BouzovDovolujeme si vás srdečně pozvat na slavnostní bohoslužbu slouženou u příležitosti 60. výročí úmrtí

arcivévody
Evžena Habsburského,
velmistra Řádu německých rytířů,
obnovitele hradu Bouzova.

Kostel sv. Gotharda, Bouzov
neděle 28.12.2014, 10:45hod.

Liturgii doprovodí:
Sbor: Chorus Marianus Tršice a Svatocecilský sbor Olomouc, řídí Jan Gottwald
Varhany: Jiřina Navrátilová a Jan Gottwald
Ordinarium: Josef Nešvera (1842-1914): Missa Sancti Theodori, op. 67
Proprium: Josef Srnka (1907-1982): Koleda, Adolphe Adam (1803-1856): Cantique de Noel a další.

 

V pátek, dne 12. prosince v 11 hodin, při zádušní mši svaté, konané ve hřbitovním kostele sv. Pavla v Hradci Králové – Pouchově, jsme vzpomněli, v roce 2006 tragicky zesnulého, našeho spolubratra Cfr. PhDr. Petra Adama, FamOT.
Zádušní mši svatou celebroval P. Norbert Jan Maria Hnátek OT a další kněží - přátelé a spolužáci.

Fotogalerie...

 

3.12.2014

Číst dál: Zádušní mše sv. za Cfr. PhDr. Petra Adama, Fam. OT

Dne 29. listopadu jsme si připomenuli smutné výročí, kdy v Hradci Králové v roce 2006 tragicky zahynul Cfr. PhDr. Petr Adam, Fam. OT.

Cfr. Petr Adam byl vedoucí Biskupské knihovny Biskupství královéhradeckého, kancléř Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové, notář diecézní kurie, čestný konzistorní rada a v neposlední řadě náš spolubratr - familiář Německého řádu.
Narodil se 3. dubna 1969 v Sokolově. Po absolvování Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze od roku 1998 působil jako knihovník na Biskupství královéhradeckém, kde pak řadu let vedl Biskupskou knihovnu, na jejíž obnově se velkou měrou podílel.

Sepsal také následující díla o Řádu německých rytířů: Němečtí rytíři (1998) a Řád německých rytířů a jeho působení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (2005).

Na našeho spolubratra vzpomeneme při zádušní mši svaté konané dne 12. prosince 2014 v 11.00 hodin ve hřbitovním kostele sv. Pavla v Hradci Králové – Pouchově.
Zveme příbuzné, přátele a příznivce Německého řádu.
Foto - deutscher-orden/příznivci Německého řádu. 

R.I.P.

 

Číst dál: Sr. Mária (Albína) Búzková OT

Dne 18. listopadu 2014 odešla ke svému Pánu jeho služebnice

 

Sr. Mária (Albína) Búzková OT

ve věku 88 let

s drahou zesnulou jsme se rozloučili

v pátek 21.listopadu 2014 v klášterní kapli.

Odevzdáváme ji do modliteb a přímluv jejích řádových

spolubratrů a spolusester

 

v Topolčanech 18.11.2013

R.I.P

 

20.11.2014

Číst dál: Řádový den, Opava, 17.11.2014Dne 17.11. oslavili společně členové řádu první řádovou patronku sv. Alžbětu Durynskou. Na Řádovém dnu v Opavě, konaného při této příležitosti, se setkali členové řádu v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie (zbudované řádem), kde s místními farníky slavili slavnou mši svatou. Po mši svaté se účastníci přesunuli do prostor Církevní konzervatoře Německého řádu v Beethovenově ulici k společnému obědu. Odpolední program ubíhal v bratrské atmosféře a byl zpříjemněn koncertem studentů a profesorů výše zmiňované konzervatoře zřizované sestrami Německého řádu. Závěr slavnostního dne patřil denní modlitbě Církve tzv. nešporám, konaných v řádovém kostele Svatého Kříže /ulice Matiční/.

Fotogalerie...

 

18.11.2014

Číst dál: Poděkování sv. Anežce: 1989/2014 - 25 let svobody

Naši bratři se v sobotu 15. listopadu 2014 od 10.30 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze účastnili mše svaté, během níž jsme poděkovali za 25 let svobody v této zemi. Hlavním celebrantem byl kardinál Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář, který do Prahy přijel na pozvání kardinála Dominika Duky.

Při této příležitosti nešlo nevzpomenout na utrpení našich spolubratrů a spolusester v komunistickém režimu, kteří zcela neoprávněně a protizákonně strávili mnoho let ve vězení a koncentračních táborech...
Celou mši svatou přenášela Česká televize, několik snímků naleznete v odkazu fotogaleie.

Fotogalerie...

 

Číst dál: Řádový denDovolujeme si vás srdečně pozvat na
I. Řádový den
konaný dne 17. Listopadu 2014 v Opavě

10.00 – mše svatá v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie

16.00 – liturgická modlitba nešpor v kostele sv. Kříže (Matiční ulice)

Na setkání se těší
bratři, sestry a familiáři Německého řádu

Pozvánka na Řádový den