06

cknr logoFamOT znak 101x125Bailiva Čechy, Morava a Slezsko - familiáři Německého řádu

vyhlašuje


konkurzní řízení na funkci


ředitele/ředitelky Církevní konzervatoře Německého řádu,
Beethovenova 1, 746 01 Opava
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ped. pracovnících“):

 • odborná kvalifikace dle zákona o ped. pracovnících,
 • příslušná praxe dle zákona o ped. pracovnících,
 • plná způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost českého jazyka.


Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

 • znalost školských právních předpisů a školské problematiky,
 • znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů,
 • základní ekonomické znalosti,
 • organizační a řídící schopnosti.


Obsahové náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • pozice, na kterou se uchazeč hlásí,
 • datum a podpis uchazeče.


K přihlášce přiložte:

 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o ped. pracovnících,
 • strukturovaný životopis nejlépe doplněný fotografií,
 • koncepci dalšího rozvoje školy či školského zařízení (v rozsahu max. 5 stran strojopisu) včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti pedagogického pracovníka (ne starší než 2 měsíce),
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkurzu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit kterékoliv konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce doplněné heslem „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 15. 2. 2019 do 14 hodin na sekretariát školy.